Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Kids and Carrots Den Haag

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Informatieverstrekking
Artikel 4 – Aanmelding
Artikel 5 – Aanbod
Artikel 6 – De Overeenkomst
Artikel 7 – Annulering
Artikel 8 – Plaatsingsgesprek
Artikel 9 – Duur en verlenging van de Overeenkomst
Artikel 10 – Einde van de overeenkomst
Artikel 11 – Toegankelijkheid
Artikel 12 – Wederzijdse verplichtingen
Artikel 13 – Verplichtingen van de Ondernemer
Artikel 14 – Verplichtingen van de Ouder
Artikel 15 – Wijzigingen van de Overeenkomst
Artikel 16 – De prijs en wijziging van de prijs
Artikel 17 – De betaling / Niet-tijdige betaling
Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 19 – Klachtenprocedure
Artikel 20 – Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor Kinderopvang
Artikel 21 – Aanvullingen
Artikel 22 – Wijziging van deze voorwaarden

2. Aanvullende algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en interpretaties
Artikel 2 – Wijzigingen
Artikel 3 – Beëindiging en opschorten
Artikel 4 – Betaling
Artikel 5 – Beperkende maatregelen en sluiting
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Artikel 7 – Veiligheid
Artikel 8 – Overige voorwaarden

Inleiding

Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Kids and Carrots hanteert deze voorwaarden, die voor de hele branche hetzelfde zijn. In aanvulling op deze voorwaarden heeft Kids and Carrots een aantal aanvullende voorwaarden, die specifiek gelden voor ons eigen dienstenpakket.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvangsdatum: De overeengekomen datum waarop de Kinderopvang aanvangt.

Buitenschoolse opvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse schooltijd, evenals gedurende vrije dagen of middagen en in de schoolvakanties.

Dagopvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen.

Geschillencommissie: De geschillencommissie kinderopvang.

Ingangsdatum: De datum waarop de overeenkomst is aangegaan.

Kindercentrum: Een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt (anders dan gastouderopvang).

Kinderopvang: Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor de kinderen begint.

Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die een kindercentrum exploiteert.

Ouder: De bloed- of aanverwant in opgaande lijn of pleegouder van het kind op wie de kinderopvang betrekking heeft.

Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door de ondernemer, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders wiens kinderen in het kindercentrum worden opgevangen.

Overeenkomst: De overeenkomst van de kinderopvang tussen de ouder en de ondernemer.

Partijen: De ondernemer en de ouder.

Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daartegen verzet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Overeenkomst wordt gesloten tussen de Ondernemer en de Ouder.

Artikel 3 – Informatieverstrekking

 1. Indien een Ouder interesse heeft in de mogelijke plaatsing van zijn kind in een Kindercentrum, verstrekt de Ondernemer de Ouder een informatiepakket, waarin de Ondernemer een omschrijving van de dienstverlening in het Kindercentrum verstrekt, die voldoende gedetailleerd is om de Ouder bij zijn oriëntatie op de markt in staat te stellen een nadere keus te maken tussen verschillende Kindercentra.
 2. Het informatiepakket wordt Schriftelijk verstrekt en bevat ten minste de elementen genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage liggen.
 3. Na kennisname van het informatiepakket heeft de Ouder de mogelijkheid zich aan te melden bij de Ondernemer als geïnteresseerde voor Kinderopvang.

Artikel 4 – Aanmelding

 1. De Ouder meldt zich via een inschrijfformulier aan bij de Ondernemer als geïnteresseerde voor Dagopvang of Buitenschoolse opvang voor zijn kind(eren) voor een bepaalde tijdsduur.
 2. Op het inschrijfformulier geeft de Ouder aan of hij ermee instemt dat het in artikel 5 bedoelde aanbod en/of de Algemene Voorwaarden eventueel elektronisch aan hem worden verstrekt.
 3. De Ondernemer bevestigt Schriftelijk de ontvangst van de aanmelding.
 4. Op de aanmelding zijn de inschrijfvoorwaarden van de Ondernemer van toepassing.
 5. De aanmelding verplicht noch de Ouder noch de Ondernemer tot het aangaan van een Overeenkomst. De aanmelding moet slechts worden gezien als het verzoek van de Ouder aan de Ondernemer om een aanbod te doen met betrekking tot een overeenkomst tot het verlenen van Kinderopvang.
 6. Na ontvangst van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder direct een aanbod doen. Het is ook mogelijk dat de Ondernemer de Ouder op een wachtlijst plaatst.
 7. Bij plaatsing op een wachtlijst stelt de Ondernemer de Ouder hiervan Schriftelijk in kennis. Zodra een Ouder in verband met zijn rang op de wachtlijst daarvoor in aanmerking komt, zal de Ondernemer de Ouder alsnog een aanbod als bedoeld in artikel 5 doen.

Artikel 5 – Aanbod

 1. Naar aanleiding van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder een aanbod doen.
 2. Het aanbod bevat gegevens over de Ondernemer, een omschrijving van zijn dienstverlening, alle elementen genoemd in bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage liggen, alsmede:- de ( vermoedelijke ) naam en ( vermoedelijke) geboortedatum van het
  kind;
  – de beschikbare Aanvangsdatum;
  – de beschikbare opvangsoort en de beschikbare locatie;
  – de aangeboden handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, mits de Ouder daarom bij aanmelding heeft verzocht en de Ondernemer beschikt over de mogelijkheden daartoe;
  – de prijs behorende bij het aanbod;
  – de wijze van betaling en eventuele meerkosten van afwijkende betalingswijzen;
  – de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten;
  – de looptijd van de Overeenkomst;
  – de geldende opzegtermijnen;
  – de reactietermijn met betrekking tot het aanbod;
  – een verwijzing naar de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;
  – een dagtekening.
 3. Het aanbod vindt Schriftelijk plaats en gaat vergezeld van de Algemene Voorwaarden.
 4. Het aanbod, voor aanvaarding waarvan de Ondernemer de Ouder een redelijk termijn stelt, is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien de reactietermijn is verstreken vervalt het aanbod.

Artikel 6 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Ouder van het door de Ondernemer gedane aanbod.
 2. De Ouder aanvaardt het aanbod Schriftelijk. De datum waarop de aanvaarding door de Ondernemer is ontvangen, is de Ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. De ondernemer bevestigt de ontvangst van de aanvaarding Schriftelijk.
 4. Binnen het kader van de overeenkomst komt de ondernemer de vrijheid toe de Kinderopvang naar eigen inzicht in te vullen.

Artikel 7 – Annulering

 1. De Ouder heeft het recht de Overeenkomst te annuleren vanaf de Ingangsdatum tot de Aanvangsdatum.
 2. De Ouder is voor annulering kosten verschuldigd.
 3. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling over de voor de Ouder geldende opzegtermijn als bedoeld in artikel 10 lid 4 sub a.

Artikel 8 – Plaatsingsgesprek

 1. De Ondernemer nodigt de Ouder tijdig voor de Aanvangsdatum uit voor een gesprek.
 2. In dit gesprek komt het volgende aan de orde:
  a. De voor de Kinderopvang benodigde specifieke gegevens van de Ouder en zijn kind; waaronder de benodigde Burger Service Nummer(s).
  b. De aanvang en duur van de wenperiode;
  c. De algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte, medicatie, ontwikkeling en dergelijke);
  d. De individuele wensen van de Ouder en dat daarmee rekening gehouden wordt voor zover dit redelijk mogelijk is;
  e. De wijze van communicatie;
  f. Het maken van uitstapjes;
  g. Het maken van foto’s en/of video’s van het kind;
  h. De wettelijke aansprakelijkheid van de Ouder voor schade veroorzaakt door zijn kind. En daarnaast, in geval van Buitenschoolse opvang:
  i. De elementen genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, onder 5 sub h.
 3. De Ondernemer bevestigt de tijdens het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken Schriftelijk aan de Ouder.

Artikel 9 – Duur en verlenging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale termijn van het overeengekomen type Kinderopvang.
 2. De maximale termijn voor Dagopvang duurt tot de leeftijd waarop het kind basisonderwijs volgt.
 3. De maximale termijn voor Buitenschoolse opvang duurt van de leeftijd dat het kind basisonderwijs kan volgen, tot de dag waarop het voortgezet onderwijs voor het kind begint.
 4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen Partijen een kortere duur overeenkomen van maximaal één jaar.
 5. Na afloop van de Overeenkomst die conform lid 4 is aangegaan voor een kortere duur dan de maximale termijn, kunnen Partijen de Overeenkomst verlengen. Verlenging vindt niet stilzwijgend plaats.
 6. Een verlenging van de Overeenkomst wordt Schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10 – Einde van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de Overeenkomst opgenomen termijn.
 2. Daarnaast eindigt de Overeenkomst door (tussentijdse) opzegging door één van partijen.
 3. De Ondernemer is slechts bevoegd de Overeenkomst op te zeggen op grond van een zwaarwegende reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt:
  a. De situatie dat de Ouder gedurende één maand in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting;
  b. Voortduring van situaties als genoemd in artikel 11 lid 2 sub a en c;
  c. De situatie genoemd in artikel 11 lid 2 sub b;
  d. De omstandigheid dat de Ondernemer vanwege een niet aan hem toerekenbare oorzaak langdurig of blijvend niet meer in staat is de Overeenkomst uit te voeren;
  e. Een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengt.
 4. Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere Partij gerichte gemotiveerde Schriftelijke verklaring en
  a. met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, in geval van opzegging door de Ouder;
  b. met inachtneming van een redelijke termijn, welke minimaal één maand bedraagt, in geval van opzegging door de Ondernemer;
  c. met onmiddellijke ingang in geval van opzegging door de Ondernemer op grond van artikel 10 lid 3 onder a.
 5. Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de Ouder voort. De opzegtermijn gaat in op de datum waarop de Ouder of de Ondernemer de verklaring van opzegging heeft ontvangen. De verklaring wordt geacht te zijn ontvangen op de datum van het poststempel op de enveloppe van de opzeggingsbrief, op de datum van de e-mail waarmee de verklaring is verstuurd of op de datum waarop de elektronische verklaring is verstuurd, tenzij in de verklaring een latere datum is genoemd.
 6. Anders dan door het verstrijken van de overeengekomen termijn en anders dan door opzegging, eindigt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang in geval van overlijden van het kind.

Artikel 11 – Toegankelijkheid

 1. De locatie waar het kind is geplaatst, is in beginsel toegankelijk voor het kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen Ondernemer en Ouder.
 2. De Ondernemer heeft het recht het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatie te weigeren voor de duur van de periode dat een normale opvang van het kind redelijkerwijs niet van de Ondernemer mag worden verwacht en het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen. Bijvoorbeeld omdat:
  a. Het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is;
  b. Het kind en/of de Ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen, na te zijn gewaarschuwd, tenzij een waarschuwing redelijkerwijs niet van de Ondernemer mag worden verwacht;
  c. De opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of belemmert.
 3. Ingeval de Ondernemer het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatie weigert, treedt de Ondernemer met de Ouder in overleg om te zoeken naar een voor alle Partijen acceptabele oplossing voor de situatie.
 4. Indien de Ouder het niet eens is met de beslissing van artikel 11 lid 2 om toegang te weigeren en het overleg met de Ondernemer niet tot een oplossing heeft geleid, kan hij deze beslissing aan de Geschillencommissie voorleggen met het verzoek het geschil volgens de verkorte procedure als bedoeld in het Reglement van de geschillencommissie Kinderopvang te behandelen.
 5. Tijdens de verkorte procedure mag de Ondernemer de plaats niet opzeggen.

Artikel 12 – Wederzijdse verplichtingen

 1. Partijen dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.
 2. Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor het kind op de volgende wijze aan elkaar over:
  a. Bij Dagopvang: de Ouder is bij het brengen verantwoordelijk voor het kind en de Ondernemer bij het ophalen, tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van uit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
  b. Bij Buitenschoolse opvang: de wijze waarop het kind naar de Buitenschoolse opvang komt en deze verlaat, bepaalt de overgang van verantwoordelijkheid voor het kind. Partijen maken hierover Schriftelijk afspraken.

Artikel 13 – Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer is op grond van de Overeenkomst gehouden om Kinderopvang te leveren onder de overeengekomen voorwaarden.
 2. De ondernemer staat er voor in dat:
  a. De Kinderopvang die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt:
  overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving;
  verricht wordt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal;
  b. Een Kindercentrum dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, geschikt is voor een verantwoorde opvang van kinderen, zowel wat betreft personele als materiële voorzieningen. Een nadere regeling van de wijze waarop de Ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 13 lid 1 is vastgelegd in bijlage 1. Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.
 3. De Ondernemer houdt rekening met de individuele wensen van de Ouder voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 14 – Verplichtingen van de Ouder

 1. De Ouder meldt bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het kind reeds bij de aanmelding.
 2. De Ouder draagt zorg dat de Ondernemer beschikt over alle gegevens die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de Ouder.
 3. De Ouder houdt zich aan de regels die binnen het Kindercentrum gelden.
 4. De Ouder onthoudt zich van enige gedraging die de uitvoering van de Overeenkomst van de zijde van de Ondernemer verzwaart en draagt zorg dat zijn kind zich hiervan ook onthoudt.
 5. De Ouder brengt en haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze verplichting door anderen die het kind namens hem brengen en halen.
 6. De Ondernemer legt de bevoegdheid van anderen dan de Ouders om het kind van de Kinderopvang te halen schriftelijk vast indien de Ouder daarom verzoekt.
 7. De Ouder betaalt de Ondernemer conform de daarover gemaakte afspraken en binnen de betalingstermijn, althans draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

Artikel 15 – Wijzigingen van de Overeenkomst

 1. De Ondernemer heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen op grond van zwaarwegende redenen. Zwaarwegende redenen zijn in ieder geval wijziging van wet- en regelgeving dan wel bedrijfseconomische omstandigheden die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengen.
 2. Wijzigingen van de Overeenkomst kondigt de ondernemer tijdig van te voren aan, met een termijn die minimaal één maand bedraagt.
 3. In het geval dat de wijziging van de Overeenkomst leidt tot een wezenlijke wijziging van de te verlenen Kinderopvang, dan heeft de Ouder de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de wijziging in werking treedt.

Artikel 16 – De prijs en wijziging van de prijs

 1. De prijs die de Ouder voor de Kinderopvang moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
 2. De Ondernemer is bevoegd om de overeengekomen prijs na drie maanden na de Ingangsdatum aan te passen, waaronder te verhogen. De Ondernemer kondigt een dergelijke prijswijzigingen van te voren aan. De prijswijziging gaat niet eerder in dan één kalendermaand, vermeerderd met één week na de aankondiging.

Artikel 17 – De betaling / Niet-tijdige betaling

 1. De Ouder betaalt op basis van een Schriftelijke factuur en uiterlijk op de factuur vermelde betalingsdatum. Een eventueel beroep op een gestelde borg staat gelijk aan een betaling. De factuur wordt kosteloos verstrekt.
 2. Indien een Ouder betaalt aan een door de Ondernemer aangewezen derde geldt dit voor de Ouder als bevrijdende betaling. De aanwijzing door de Ouder van een derde die voor het doen van betalingen dient zorg te dragen, staat niet aan de aansprakelijkheid van de Ouder voor (tijdige) betaling in de weg. Een eventuele betaling door een derde voor de Ouder geldt wel als een bevrijdende betaling door die Ouder.
 3. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling is de Ouder van rechtswege in verzuim.
 4. De Ondernemer zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een Schriftelijke betalingsherinnering en geeft de Ouder de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Verder waarschuwt de Ondernemer de Ouder in deze betalingsherinnering voor de opzeggingsbevoegdheid van de Ondernemer op grond van 10 lid 3 sub a. Deze betalingsherinnering moet minimaal 14 dagen vóór de datum waarop die bevoegdheid ontstaat zijn verzonden.
 5. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de in de factuur genoemde uiterste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 6. Door de Ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld van de Ouder af te dwingen, kunnen aan de Ouder in rekening worden gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.
 7. Een gedane betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande schulden.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst.
 2. De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over de Overeenkomst, niet tegenstaande de bevoegdheid van de Geschillencommissie, zoals bedoeld in artikel 20 om van een in dat artikel genoemd geschil kennis te nemen.

Artikel 19 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten Schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer. De Ouder moet de klacht indienen binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek in prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, waarbij een klacht binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is.
 2. De Ondernemer behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure heeft de Oudercommissie adviesrecht conform het bepaalde in de Wet Kinderopvang.
 3. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 20.

Artikel 20 – Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor Kinderopvang

 1. Geschillen tussen Ouder en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de Ouder als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag, (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Ouder zijn klacht eerst bij de Ondernemer heeft ingediend.
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de Ouder de klacht bij de Ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze commissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de Ouder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Ouder Schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie
  geschieden bij wege van bindend advies.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 21 – Aanvullingen

Individuele aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten Schriftelijk tussen de Ondernemer en de Ouder overeengekomen worden.

Artikel 22 – Wijziging van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Brancheorganisatie Kinderopvang. Brancheorganisatie Kinderopvang kan haar algemene Voorwaarden voor kinderopvang wijzigen en herzien.
 2. De Ondernemer is gerechtigd om de Overeenkomst in die zin eenzijdig te wijzigen, dat daarop de meest recente versie van de door de Brancheorganisatie Kinderopvang vastgestelde Algemene Voorwaarden Kinderopvang van toepassing worden verklaard. De Ouder verklaart zich door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden met een dergelijke wijziging akkoord.
 3. De Ondernemer informeert de Ouder Schriftelijk over een wijziging van de Algemene Voorwaarden.
 4. De wijzigingen treden 1 maand en één week na deze kennisgeving, of op een latere datum als dit in de kennisgeving vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.
 5. In het geval dat de wijziging van de Algemene Voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst dan heeft de Ouder de bevoegdheid om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging in werking treedt.

BIJLAGE 2 – AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze bijlage zijn de algemene voorwaarden voor Kids and Carrots opgenomen (de “Aanvullende Algemene Voorwaarden”). Deze gelden in aanvulling op de meest recente versie van de “Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse Opvang” van de Brancheorganisatie Kinderopvang (de “Branchevoorwaarden”).

In deze Aanvullende Algemene Voorwaarden hebben woorden die met een hoofdletter zijn geschreven dezelfde betekenis/definitie die daaraan is toegekend in de Branchevoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

In geval van onduidelijkheid of strijdigheid tussen deze Aanvullende Voorwaarden en de Branchevoorwaarden prevaleren deze Aanvullende Voorwaarden.

De Branchevoorwaarden en de Aanvullende Algemene Voorwaarden worden gezamenlijk ook aangeduid als de “Algemene Voorwaarden”. Deze Algemene Voorwaarden zijn een integraal onderdeel van de Overeenkomst tussen de Ouder en de Onderneming.

1.             Definities & Interpretatie

1.1             Waar in deze Aanvullende Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst wordt gesproken over de “Onderneming” wordt hetzelfde bedoeld als de “Ondernemer” in de Branchevoorwaarden.

1.2             In deze Aanvullende Voorwaarden zullen de zinsnedes “waaronder”, “inclusief” en “ondermeer” respectievelijk betekenen “waaronder maar niet beperkt tot”, “inclusief maar niet beperkt tot” en “ondermeer maar niet beperkt tot”.

1.3        Het begrip “ouder” in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst refereert ook aan de verzorger, pleegouder of wettelijke vertegenwoordiger met gezag voet het kind en bevoegdheid om een overeenkomst voor kinderopvang van het kind aan te gaan.

2.            Wijzigingen

2.1             De Onderneming heeft ook zonder zwaarwegende redenen in de zin van artikel 15 van de Branchevoorwaarden het recht om de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, mits dit gebeurt in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving van dwingend recht. De volgende afspraken gelden ten aanzien van een voorgenomen wijziging:

2.1.1            De Onderneming zal de voorgenomen wijziging minimaal 1 maand van tevoren aan de Ouder communiceren en in het geval van prijswijzigingen minimaal 1 maand en 1 week van tevoren conform artikel 16 van de Branchevoorwaarden;

2.1.2            Indien de wijziging ertoe zal leiden dat de Onderneming een prestatie verschaft die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt in de zin van artikel 6:237 Burgerlijk Wetboek, dan heeft de Ouder het recht om de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De Ouder dient haar wens om te ontbinden schriftelijk aan de Onderneming te communiceren binnen 1 maand nadat de voorgenomen wijziging door de Onderneming was aangekondigd (of binnen 1 maand en 1 week in geval van een prijswijziging).

2.2             De Onderneming is niet verplicht om akkoord te gaan met door de Ouder gewenste wijzigingen in de Overeenkomst en is uitsluitend aan dergelijke wijzigingen gebonden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger zijn geaccepteerd.

2.3             Indien een Overeenkomst voor een periode korter dan 52 weken tussentijds door de Ouder wordt opgezegd (de “looptijd”), heeft de Onderneming het recht om de vergoeding die de Ouder moet betalen met terugwerkende kracht zodanig te her berekenen en verhogen dat er over de relevante Looptijd in totaal hetzelfde bedrag is betaald als dat er zou zijn betaald als de Overeenkomst tegen het einde van de Looptijd was geëindigd (en niet tussentijds was opgezegd). De Ouder dient dan het verschil na ontvangst van de relevante factuur aan de Ondernemer te voldoen.

2.4             Op de website of via de andere informatiekanalen van de Onderneming wordt de termijn vermeld waarbinnen aanvragen voor Kinderopvang (waaronder voor reguliere dagen, extra dagen, ruildagen etc.) kosteloos kunnen worden geannuleerd.

2.5             De Onderneming heeft het recht om de opvanglocatie te wijzigen of samen te voegen met een andere opvanglocatie tijdens vakanties en/of studiedagen van school.

3.            Beëindiging & opschorten

3.1             In aanvulling op hetgeen in de Branchevoorwaarden is opgenomen, heeft de Onderneming het recht om haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten (waaronder het recht om de Ouder en/of het kind toegang te ontzeggen) of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen als een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen:

3.1.1            de Ouder schiet tekort in een of meer verplichtingen die uit de Overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden) voortvloeien en dat tekortschieten is niet binnen 14 kalenderdagen (en in geval van een betalingsverplichting 1 maand) na een schriftelijk verzoek daartoe volledig hersteld; of

3.1.2            de relatie tussen enerzijds de Ouder of het kind en anderzijds de Onderneming of haar personeelsleden is naar het redelijk oordeel van de Onderneming dusdanig verstoord, dat er in redelijkheid niet van de Onderneming kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst voortzet (waaronder de situatie dat een Ouder het kind regelmatig te laat brengt of ophaalt);

3.1.3            een of beide Ouder(s) of verzorger(s) verliest/verliezen het gezag over het kind;

3.1.4            de Onderneming is gedurende 1 maand of langer niet in staat om te voldoen aan haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld een (gedeeltelijke) sluiting van de Kinderopvang vestiging of beperking van de activiteiten van de Onderneming in verband met wet- en regelgeving, maatregelen, voorschriften of aanbevelingen gericht op de bescherming of bevordering van de veiligheid of volksgezondheid, waaronder in verband met COVID-19);

3.1.5            als er minder gebruik wordt gemaakt van de Kinderopvang dan tussen Partijen is afgesproken, onverminderd de verplichting van de Ouder om totdat de Overeenkomst is geëindigd altijd minimaal te betalen voor het afgesproken (minimum)aantal dagdelen ongeacht of er daadwerkelijk van die dagen gebruik wordt gemaakt (flexibele opvang uitgezonderd); of

3.1.6            er wordt een besluit genomen tot ontbinding van de Onderneming, er wordt een verzoek tot faillissement van de Onderneming ingediend of er wordt surseance van betaling aan de Onderneming verleend.

Als de Onderneming gebruik maakt van haar rechten op grond van dit artikel 3.1 dan leidt dit niet tot enige betalingsverplichting aan de Ouder (geen restitutieverplichting en geen verplichting om enige schade of kosten te vergoeden).

3.2             Als de Onderneming haar verplichtingen op grond van artikel 3.1 opschort dan blijft de Ouder tijdens de opschorting verplicht om te voldoen aan alle betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst tot het moment dat de Overeenkomst in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden eindigt (door opzegging of anderszins).

3.3             Als de Onderneming op grond van artikel 3.1.1 de Overeenkomst opzegt, dan moet de Ouder een opzegvergoeding gelijk aan de betalingsverplichtingen voor 1 maand opvang aan de Onderneming voldoen (in aanvulling op de reguliere betalingsverplichtingen van de Ouder tot de datum waarop de Overeenkomst eindigt) (flexibele opvang uitgezonderd).

3.4             Als de Ouder de Overeenkomst vóór de Aanvangsdatum annuleert/opzegt, dan is zij de volgende annuleringskosten aan de Onderneming verschuldigd. De Onderneming heeft het recht om dit bedrag jaarlijks te verhogen in overeenstemming met de CPI prijsindex alle huishoudens:

3.4.1            Annulering meer dan 3 maanden voor de aanvangsdatum – geen annuleringskosten;

3.4.2            Annulering tussen 1 en 3 maanden voor de Aanvangsdatum – € 250,-;

3.4.3            Annulering minder dan 1 maand voor de Aanvangsdatum – een bedrag gelijk aan de overeengekomen kosten voor 1 maand Kinderopvang.

4.            betaling

4.1             De Onderneming hanteert een vaste prijs per dagdeel voor de Kinderopvang. Dit betekent dat ook als de beschikbaar gestelde kindplaats geheel of gedeeltelijk niet wordt benut, de Ouder het gehele bedrag aan de Onderneming verschuldigd blijft.

4.2             Alle betalingen van de Ouder dienen bij vooruitbetaling in Euro plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.3             De Ouder dient de Onderneming schriftelijk te machtigen voor het doorlopend automatisch incasseren van de verschuldigde bedragen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. De Onderneming geeft bij het verzoek tot automatisch incasso aan op welke moment de verschuldigde bedragen van de door Ouder aangegeven bank- of girorekening zullen worden afgeschreven.

4.4             Indien partijen afspreken dat er geen automatisch incasso plaatsvindt, zal de Ouder telkens voor de afgesproken periode een factuur van de Onderneming ontvangen. Betaling van deze factuur geschiedt binnen de afgesproken termijn.

4.5             De Ouder is niet gerechtigd om enige vordering die zij op de Onderneming heeft of meent te hebben (of enig ander bedrag) te verrekenen met of in mindering te brengen op enige betalingsverplichting die de Ouder jegens de Onderneming heeft.

5.            Beperkende maatregelen & sluiting

5.1             De Onderneming kan ter bescherming van de veiligheid en gezondheid (waaronder ter voorkoming van het verspreiden van virussen of ziektes zoals COVID-19), redelijke (voorzorgs)maatregelen en voorschriften opleggen waaraan de Ouders en kinderen zich moeten houden. Een maatregel of voorschrift geldt in ieder geval als redelijk indien deze door de (semi-)overheid (waaronder het RIVM) wordt aanbevolen of verplicht gesteld (waaronder in adviezen, protocollen en toepasselijke wet- en regelgeving). Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit (niet limitatief) het invoeren van beperkingen aan het maximumaantal personen dat tegelijkertijd in (een gedeelte van) het pand/de Kinderopvanglocatie van de Onderneming aanwezig mag zijn, het wijzigen van de afgesproken opvangdagen en/of het verkorten van de opvangtijden/dagdelen (waaronder het werken met tijdsblokken). Deze (voorzorgs)maatregelen en voorschriften worden schriftelijk aan de Ouder gecommuniceerd (bijvoorbeeld per email) en geven de Ouder – mits redelijk – geen recht op (gehele, gedeeltelijke of temporele) ontbinding, beëindiging of aanpassing van de Overeenkomst, opschorting van betalingsverplichtingen of restitutie van enig bedrag.

5.2             Indien de Onderneming haar Kinderopvang vestiging/locatie tijdelijk sluit om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving,  voorschriften of aanbevelingen van de (semi-)overheid (waaronder het RIVM) die zien op het beschermen van de veiligheid of (volks)gezondheid (bijvoorbeeld ter voorkoming van het verspreiden van ziektes of virussen zoal COVID-19), dan heeft de Onderneming het recht om de afgesproken betalingsverplichtingen tijdens de sluiting bij de Ouder te blijven incasseren gedurende maximaal 3 maanden. De Onderneming zal voor de verplichting tot doorbetaling tijdens sluiting een redelijke compensatie aan de Ouders bieden (in geld, natura of anderszins) voorzover verplicht op grond van toepasselijke wet- en regelgeving van dwingend recht of indien de Onderneming dit redelijk vindt.

6.            Aansprakelijkheid

6.1             De Onderneming is niet aansprakelijk voor (schade door) ongevallen, lichamelijk of geestelijk letsel, ziektes of gezondheidsklachten (waaronder het oplopen van virussen) als gevolg van het betreden van het pand/de Kinderopvanglocatie of het gebruiken van de diensten of faciliteiten van de Onderneming, tenzij deze zijn veroorzaakt doordat de Onderneming niet de voorzorgsmaatregelen heeft getroffen die op grond van toepasselijke wet- en regelgeving van dwingend recht verplicht zijn.

6.2             De totale maximumaansprakelijkheid van de Onderneming in verband met de Overeenkomst en de Kinderopvang is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van de Onderneming daadwerkelijk uitkeert voor de omstandigheden die tot de relevante aansprakelijkheid hebben geleid. Echter, indien de aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niets uitkeert (waaronder de afwezigheid van een (relevante) aansprakelijkheidsverzekering), dan is de maximale aansprakelijkheid van de Onderneming in totaal beperkt tot het bedrag dat de Ouder gedurende de voorgaande zes (6) maanden daadwerkelijk aan de Onderneming heeft betaald voor de Kinderopvang van het relevante kind.

6.3             De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken (waaronder speelgoed en kleding) van het kind of de Ouder.

6.4             De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (waaronder niet aansprakelijk voor gederfde inkomsten of winst of gemiste kans of besparingen).

6.5             De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid hierboven in de artikelen 6.1 tot en met 6.4 zijn niet van toepassing in het geval van eigen opzet of bewuste roekeloosheid van de Onderneming.

6.6             De Ouder is verplicht om voor het kind een WA-verzekering met een toereikende dekking af te sluiten en gedurende de looptijd van deze Overeenkomst in stand te houden.

6.7             De Ouder is gehouden de Onderneming schadeloos te stellen voor- en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen de Onderneming instellen terzake van schade ontstaan door het namens de Ouder in opvang gegeven kind.

7.            Veiligheid

7.1             De Ouder en het kind zullen bij het gebruiken van de Kinderopvang en diensten van de Onderneming handelen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en de maatregelen, voorschriften en aanbevelingen van de (semi-)overheid (waaronder het RIVM) die erop zijn gericht om de veiligheid en/of volksgezondheid te beschermen of bevorderen (waaronder met betrekking tot COVID-19).

7.2             Indien dit door de (semi-)overheid verplicht wordt gesteld of naar het oordeel van de Onderneming redelijkerwijs noodzakelijk is (bijvoorbeeld ter bescherming van de gezondheid van medewerkers en kinderen), kan de Onderneming vaccinatie/inenting van het kind (conform het Rijksvaccinatieschema of anderszins) als voorwaarde stellen voor toegang tot de opvanglocatie voorzover dit is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

8.            Overige voorwaarden

8.1             De communicatie tussen de Onderneming en de Ouders vindt plaats via de door de Onderneming voorgeschreven communicatiekanalen, hetgeen ook per onderwerp kan verschillen.

8.2             Het privacyreglement van de Onderneming is op haar website te raadplegen. Door ondertekening van het inschrijfformulier of de Overeenkomst wordt door de Ouder akkoord gegaan met de inhoud van het privacyreglement.

8.3             De Overeenkomst wordt aangegaan met een van de Ouders van het kind (de “Contractouder”). De Onderneming gaat behoudens tegenbewijs ervan uit dat beide Ouders (voorzover aanwezig) ouderlijk gezag over het kind hebben en dat de Contractouder beide Ouders vertegenwoordigt bij het aangaan, de wijziging, de beëindiging en de uitvoering van de Overeenkomst inclusief alle communicatie daarover. De Contractouder zorgt ervoor dat alle belangrijke aspecten en beslissingen ten aanzien van de Overeenkomst en de Kinderopvang vooraf met de andere Ouder zijn afgestemd. De Onderneming is gerechtigd alle informatie over het kind aan beide Ouders te verstrekken, tenzij is bewezen dat een van de Ouders geen ouderlijk gezag over het kind heeft en de Ouder met gezag uitdrukkelijk schriftelijk heeft verzocht om niet alle informatie over het kind met de Ouder zonder gezag te delen. Indien blijkt dat een Ouder geen ouderlijk gezag over het kind heeft, dan heeft die Ouder op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving nog steeds recht op het ontvangen van “belangrijke feiten en informatie die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreft”. De Ondernemer blijft gerechtigd om dergelijke informatie over het kind aan de Ouder zonder gezag te verschaffen. Beide Ouders zijn hoofdelijk verbonden/aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst.

8.4       Alle locaties zullen om 17.00 uur sluiten op 5 december, 24 december alsmede op 31 December. Daarnaast zullen alle locaties 1 dag per jaar gesloten zijn als studiedag  voor al het personeel. Deze dag wordt ruim van tevoren aangekondigd in het ouderportaal.

——————————————————

General Terms and Conditions for Childcare, Day Nursery and Out-of-School Care 2016

Article 1 – Definitions
Article 2 – Applicability
Article 3 – Supply of information
Article 4 – Registration
Article 5 – Offer
Article 6 – The Agreement
Article 7 – Cancellation
Article 8 – Placement interview
Article 9 – Term and renewal of the Agreement
Article 10 – End of the Agreement
Article 11 – Accessibility
Article 12 – Mutual obligations
Article 13 – Obligations of the Proprietor
Article 14 – Obligations of the Parent
Article 15 – Change of the Agreement
Article 16 – The price and change of the price
Article 17 – The payment / Late payment
Article 18 – Applicable law and competent court
Article 19 – Complaints procedure
Article 20 – Dispute settlement rules and the statutory complaints regulations for childcare
Article 21 – Supplements
Article 22 – Change of these terms and conditions

SCHEDULE 1 – Further regulation of the obligations of the Proprietor

ARTICLE 1 – Definitions

In these General Terms and Conditions the following is understood as:
Agreement: The childcare agreement between the parent and the proprietor.
Childcare: The commercial or otherwise other than without consideration caring for, bringing up and contributing to the development of children up to the first day of the month when the children start secondary education.
Child Centre: A facility that provides childcare (other than a child-minder service).
Commencement Date: The stipulated date when the childcare commences.
Day Nursery: Childcare provided by a child centre for children up to the age of primary education.
Disputes Committee: The disputes committee childcare.
Out-of-School Care: Childcare provided by a child centre for children in the age of primary education in the course of which care is offered before or after the daily school time as also during days or afternoons off and during school holidays.
Parent: The relation by blood or affinity in the ascending line or foster parent of the child that the childcare is related to.
Parent Committee: Advisory and consultative body established by the proprietor consisting of a representation of parents whose children arecared for in the child centre.
Parties: The proprietor and the parent.
Proprietor: Natural or legal person that operates a child centre.
Start Date: The date when the agreement takes effect.
Written (In Writing): Written is also understood as ‘electronically’, unless the law opposes the same.

ARTICLE 2 – Applicability

1. These General Terms and Conditions are applicable to the conclusion an implementation of the Agreement.
2. The Agreement is concluded between the Proprietor and the Parent.

ARTICLE 3 – Supply of information

1. If a Parent is interested in the possible placement of his/her child in a Child Centre the Proprietor shall provide the Parent with an information package in which the Proprietor provides a description of the services in the Child Centre, which is sufficiently detailed in order to enable the Parent in his/her orientation on the market to make a further choice between the various Child Centres.
2. The information package is provided In Writing and contains at least the elements outlined in schedule 1 to these General Terms and Conditions or a reference to the location where the documents are available for inspection.
3. After having taken note of the information package the Parent has the possibility of registering with the Proprietor as a party interested in Childcare.

ARTICLE 4 – Registration

1. The Parent registers with the Proprietor as a party interested in Day Nursery or Outof-School Care for his/her child (children) for a specific period of time by means of a registration form.
2. On the registration form the Parent indicates whether he/she agrees that the offer as intended in article 5 and/or the General Terms and Conditions may be provided to him/her electronically.
3. The Proprietor confirms the receipt of the registration In Writing.
4. The registration terms and conditions of the Proprietor are applicable to the registration.
5. The registration compels neither the Parent nor the Proprietor to conclude an Agreement. The registration should only be qualified as a request of the Parent to the Proprietor to make an offer related to an agreement for the provision of Childcare.
6. After receipt of the registration the Proprietor can immediately make the Parent an offer. It is also possible that the Proprietor places the Parent on a waiting list.
7. When placed on a waiting list the Proprietor informs the Parent accordingly In Writing. As soon as a Parent qualifies for the same based on his/her ranking on the waiting list the Proprietor shall yet make an offer as intended in article 5.

ARTICLE 5 – Offer

1. Following the registration the Proprietor can make the Parent an offer.
2. The offer contains data about the Proprietor, a description of its services, all elements as intended in schedule 1 to these General Terms and Conditions or a reference to the location where the documents are available for inspection, as well as:
– the (proposed) name and (proposed) date of birth of the child;
– the available Commencement Date;
– the available type of care and the available location;
– the offered services in the area of the individual healthcare provided that the Parent requested this with the registration and the Proprietor disposes of the relevant possibilities;
– the price pertaining to the offer;
– the payment method and possible additional costs of different payment methods;
– the cancellation terms and conditions, including the cancellation costs;
– the term of the Agreement;
– the applicable notice periods;
– the reply period with regard to the offer;
– a reference to the applicability of these General Terms and Conditions;
– a date.
3. The offer takes place In Writing and is accompanied by the General Terms and Conditions.
4. The offer, for the acceptance of which the Proprietor offers the Parent a reasonable reply period, is irrevocable during the reply period. After lapse of the reply period the offer expires.

ARTICLE 6 – The Agreement
1. The Agreement is concluded following acceptance by the Parent of the offer made by the Proprietor.
2. The Parent accepts the offer In Writing. The date when the Proprietor receives the acceptance is the Start Date of the Agreement.
3. The Proprietor confirms the receipt of the acceptance In Writing.
4. Within the framework of the Agreement the Proprietor shall be free to give substance to the Childcare at its own discretion.

ARTICLE 7 – Cancellation
1. The Parent is entitled to cancel the Agreement as from the Start Date up to the Commencement Date.
2. The Parent is liable to pay cancellation costs.
3. The level of the cancellation costs shall never exceed the payment due over the notice period applicable to the Parent as intended in article 10 paragraph 4 under a.

ARTICLE 8 – Placement interview
1. The Proprietor invites the Parent for an interview in a timely fashion prior to the Commencement Date.
2. The following is discussed during this interview:
a. the specific data of the Parent and his/her child required for the Childcare, including the necessary Civil Service Number(s);
b. the commencement and duration of the settling in period;
c. the general or temporary points for attention and particularities for the specific care of the child (daily rhythm, food, sickness, medication, development, and the like);
d. the individual wishes of the Parent and that these are, where reasonably possible, taken into account;
e. the manner of communication;
f. the participation in excursions;
g. taking pictures and/or videos of the child;
h. the statutory liability of the Parent for damages caused by his/her child. And in addition, in case of Out-of-School Care:
i. the elements as intended in schedule 1 to these General Terms and Conditions, paragraph 5 under h.
3. The Proprietor confirms the arrangements agreed on during the placement interview to the Parent In Writing.

ARTICLE 9 – Term and renewal of the Agreement
1. The Agreement is concluded for the maximum term of the stipulated type of Childcare.
2. The maximum term for Day Nursery runs up to the age that the child starts participating in primary education.
3. The maximum term for Out-of-School Care runs as from the age that the child starts participating in primary education up to the day that the child starts participating in secondary education.
4. In derogation from the provisions set forth in paragraph 1 the Parties can agree on a shorter term of at most one year.
5. After expiry of the Agreement concluded in pursuance of paragraph 4 for a shorter term than the maximum term the Parties can renew the Agreement. Renewal does not take place automatically.
6. A renewal of the Agreement is agreed on In Writing.

ARTICLE 10 – End of the Agreement
1. The Agreement comes to an end by operation of law after lapse of the term included in the Agreement.
2. In addition the Agreement comes to an end following termination (before the end of the term) by one of the Parties.
3. The Proprietor is only authorised to terminate the Agreement on a compelling ground. The following are, in any case, qualified as a compelling ground:
a. the situation where the Parent has failed to comply with his/her payment obligation for a period of one month;
b. continuation of situations as intended in article 11 paragraph 2 under a and c;
c. the situation as intended in article 11 paragraph 2 under b;
d. the circumstance that the Proprietor is, due to a cause that cannot be attributed to the same, lengthily or permanently unable to implement the Agreement;
e. a commercial necessity that jeopardises the continuity of the location where the child has been placed.
4. Termination takes place by means of a motivated Written notice of the one to the other Party and
a. in consideration of a notice period of one month in case of termination by the Parent;
b. in consideration of a reasonable notice period, which shall at least amount to one month, in case of termination by the Proprietor;
c. with immediate effect in case of termination by the Proprietor in pursuance of article 10 paragraph 3 under a.
5. During the notice period the payment obligation of the Parent continues. The notice period takes effect on the date when the Parent or the Proprietor receives the notice of termination. The notice is deemed to have been received on the date of the postmark on the envelop, on the date of the email with which the notice was sent or on the date when the electronic notice was sent, unless the notice contains a different date.
6. Other than as a result of expiry of the stipulated term and other than as a result of notice of termination the Agreement comes to an end with immediate effect in case of the death of the child.

ARTICLE 11- Accessibility
1. The location where the child has been placed is basically accessible to the child as long as agreement is in place between the Proprietor and the Parent.
2. The Proprietor is entitled to deny the child and/or the Parent access to the location for the duration of the period that normal care of the child can within reason not be expected of the Proprietor and the child cannot be cared for in the usual manner. For instance on account of the fact that:
a. the child requires additional care due to sickness or otherwise;
b. the child and/or the Parent represent a risk or threat to the mental and/or physical health or safety of others after having been warned, unless a warning can within reason not be expected of the Proprietor;
c. the care of the child disproportionately encumbers or hinders normal care of the other children.
3. If the Proprietor denies the child and/or the Parent access to the location then the Proprietor shall enter into discussions with the Parent in order to arrive at a solution for the situation acceptable to all Parties.
4. If the Parent does not agree with the decision of article 11 paragraph 2 to deny access and the discussions with the Proprietor did not result in a solution then he/she can bring this decision to the cognisance of the Disputes Committee with the request to handle the dispute according to the abbreviated procedure within the meaning of the Regulations of the Dispute Committee Childcare.
5. During the abbreviated procedure the Proprietor cannot terminate the place.

ARTICLE 12 – Mutual obligations
1. The Parties jointly provide for adequate exchange of information about the child.
2. The Parties transfer the responsibility for the child to each other in the following manner:
a. In case of Day Nursery: when dropping off the child the Parent is responsible and when picking up the Child the Proprietor until the Parties can within reason assume that the transfer of responsibility took place.
b. In case of Out-of-School Care: the way that the child comes to and leaves the Out-of-School Care determines the transfer of responsibility for the child. The Parties agree on Written arrangements about this.

ARTICLE 13 – Obligations of the Proprietor
1. In pursuance of the Agreement the Proprietor is held to provide Childcare on the basis of the stipulated terms and conditions.
2. The Proprietor warrants that:
a. The Childcare that falls under its responsibility:
– corresponds with the applicable legislation and regulations;
– is performed in accordance with good practices and whilst making use of solid material;
b. A Child Centre that falls under its responsibility is suitable for responsible care of children both in terms of personnel and in terms of material facilities. A further regulation of the manner that the Proprietor complies with its obligations as intended in article 13 paragraph 1 is included in schedule 1. This schedule formsan integral part of these General Terms and  Conditions.
3. The Proprietor takes the individual wishes of the Parent into account to the extent that this is reasonably possible.

ARTICLE 14 – Obligations of the Parent
1. The Parent already reports particulars of a medical nature or in the development of the child with the registration.
2. The Parent sees to it that the Proprietor disposes of all data that are important to the availability of the Parent.
3. The Parent observes the rules that are applicable in the Child Centre.
4. The Parent refrains from each and every act that encumbers the implementation of the Agreement on the part of the Proprietor and sees to it that his/her child also refrains from the same.
5. The Parent drops off and picks up the child in a timely fashion and provides for compliance with this obligation by those who drop off and pick up the child on his/her behalf.
6. The Proprietor establishes the authority of others than the Parents to pick up the child from the Childcare In Writing, if so requested by the Parent.
7. The Parent pays the Proprietor in conformity with the relevant stipulated arrangements and within the payment term, at least bears responsibility for the same.

ARTICLE 15 – Change of the Agreement
1. The Proprietor is entitled to unilaterally change the Agreement for compelling reasons. Compelling reasons are, in any case, changes in legislation and regulations or commercial circumstances that jeopardise the continuity of the location where the child has been placed.
2. Changes of the Agreement are announced by the Proprietor in a timely fashion with a notice that amounts to at least one month.
3. If the change of the Agreement results in an essential change in the Childcare to be provided then the Parent shall be authorised to dissolve the Agreement as from the day that the change takes effect.

ARTICLE 16 – The price and change of the price
1. The price that the Parent needs to pay for the Childcare is stipulated in advance.
2. The Proprietor is authorised to change the stipulated price three months after the Start Date, including an increase. The Proprietor announces this kind of price change in advance. The price change cannot take effect earlier than one calendar month plus one week after the announcement.

ARTICLE 17 – The payment / Late payment
1. The Parent pays on the basis of a Written invoice and at the latest on the payment date specified on the invoice. Possible reliance on a provided security deposit equals payment. The invoice is provided without charge.
2. If a Parent pays to a third party designated by the Proprietor then the Parent shall consequently be released from his/her payment obligation. The designation by the Parent of a third party that must provide for payments shall not affect the liability of the Parent for (timely) payment. Possible payment by a third party on behalf of the Parent shall however release the Parent from his/her payment obligation.
3. Failing complete and timely payment the Parent shall be in default by operation of law.
4. After the expiry of the payment date the Proprietor sends a Written payment reminder and gives the Parent the opportunity to yet pay within 14 days after receipt of this payment reminder. Moreover, the Proprietor warns the Parent in this payment reminder for the cancellation authority of the Proprietor in pursuance of article 10 paragraph 3 under a. This payment reminder must be sent at least 14 days before there is question of said authority.
5. If after the expiry of the time limit specified in the payment reminder payment still did not take place the Proprietor charges interest as from the expiry of the final due date specified in the invoice. The interest equals the statutory interest.
6. Extrajudicial costs incurred by the Proprietor in order to force payment of a debt of the Parent can be charged to the Parent. The level of the extrajudicial collection costs is subject to statutory limitations.
7. A payment shall first be applied to the satisfaction of the payable costs and interest and then to the satisfaction of the oldest outstanding debts.

ARTICLE 18 – Applicable law and competent court
1. Dutch law is applicable to the Agreement.
2. The competent Dutch court is authorised to rule on the Agreement notwithstanding the authority of the Disputes Committee, as intended in article 20, to take cognisance of a dispute as intended in said article.

ARTICLE 19 – Complaints procedure
1. Complaints about the implementation of the Agreement must be submitted to the Proprietor In Writing and in a complete and clearly described manner and in a timely fashion, however at the latest within two months after the Parent has observed or could within reason have observed the shortcomings. The Parent must submit the complaint within a reasonable time limit after he/she has observed or should within reason have observed the shortcoming in the performance, in the course of which a complaint within a time limit of two months after discovery is deemed to have been submitted in a timely fashion.
2. The Proprietor handles the complaint in accordance with the internal complaints procedure. When preparing or changing this procedure the Parent Committee is entitled to issue its opinion in conformity with the provisions set forth in the Dutch Childcare Act.
3. If the complaint cannot be solved amicably then a dispute occurs that is susceptible to the dispute settlement rules of article 20.

ARTICLE 20 – Dispute settlement rules and statutory complaints regulations for Childcare
1. Disputes between the Parent and the Proprietor about the conclusion or the implementation of the Agreement can be brought to the cognisance of the Disputes Committee Childcare and Playschool, Bordewijklaan 46, PO Box 90 600, 2509 LP The Hague (www.degeschillencommissie.nl), either by the Parent or by the Proprietor.
2. A dispute is only handled by the Disputes Committee if the Parent has first submitted his/her complaint to the Proprietor.
3. If the complaint does not result in a solution then the dispute needs to be brought to the cognisance to the Disputes Committee In Writing or in another form to be determined by the said committee within 12 months after the date that the Parent submitted the complaint to the Proprietor.
4. If a Parent brings a dispute to the cognisance of the Disputes Committee the Proprietor shall be bound by this choice. If the Proprietor intends to bring a dispute to the cognisance of the Disputes Committee, it must first request the Parent In
Writing to express him-/herself within five weeks as to whether he/she agrees with the same. In this respect the Proprietor must announce that after the expiry of the aforementioned time limit it shall be free to bring the dispute to the cognisance of the court.
5. The Disputes Committee rules in consideration of the provisions set forth in the regulations applicable to the same. The regulations of the Disputes Committee are available via www-degeschillencommissie.nl and are, if so requested, forwarded. A fee is payable for the handling of a dispute. The decisions of the Disputes Committee are given by binding third-party ruling. The route to the court is available for marginal assessment of this binding third-party ruling.
6. Only the court or the aforementioned Disputes Committee is authorised to take cognisance of disputes.

ARTICLE 21 – Supplements
Individual supplements to or expansions of these General Terms and Conditions must be stipulated In Writing between the Proprietor and the Parent.

ARTICLE 22 – Change of these terms and conditions
1. These General Terms and Conditions were prepared by the Association for the Childcare Sector in the Netherlands. The Association for the Childcare Sector in the Netherlands can change and revise its General Terms and Conditions for Childcare.
2. The Proprietor is entitled to change the Agreement unilaterally in the sense that the latest version of the General Terms and Conditions for Childcare established by the Association for the Childcare Sector in the Netherlands are declared applicable.
Through acceptance of these General Terms and Conditions the Parent declares to agree with this kind of change.
3. The Proprietor notifies the Parent In Writing of a change of the General Terms and Conditions.
4. The changes take effect one month and one week after the said notification or at a later date if this is indicated in the notification, unless a different statutory time limit is required, which is then applied.
5. If the change of the General Terms and Conditions results in an essential change of the Agreement then the Parent is authorised to terminate the Agreement up to the day that the changes take effect against the day that the changes take effect.

Schedule 1
Further regulation of the obligations of the Proprietor pursuant to article 13 of the General Terms and Conditions for Childcare, Day Nursery and Out-of-School Care 2016.
The Proprietor complies with its obligations outlined in article 13 paragraph 2 by, inter alia, seeing to it that the undertaking disposes of:
1. a pedagogic policy plan that outlines the typical manner of handling children and their parents;
2. regulations / documents that reflect the policy with regard to hygiene, safety, child abuse, medical actions, sickness and privacy;
3. regulations that regulate the functioning of the Parent Committee;
4. regulations that regulate the complaints procedure;
5. an overview of, or information about, the following elements of the Childcare:
a. type of care, possibilities of flexible care and possible additional services;
b. information about the group, the ratio between group leaders and the number of children per age category, and the available space;
c. exchange of information, form and frequency, including the number of parent meetings that basically take place per year;
d. the food to be provided;
e. possibilities of agreeing on specific arrangements about development, care and food;
f. opening hours and days and possible compulsory minimum purchase;
g. the hours when the children are received and leave the centre;
h. in case of Out-of-School Care:

 • the possibilities of participating in external activities, e.g. in the area of sports
  or music;
 • he possibilities of bridging the distance between school and Child Centre or
  school and external activity, e.g. the type of transport, whether or not under
  supervision;
 • the possibilities of bridging the distance between Child Centre and home, or
  external activity and home, e.g. whether or not going home independently;
 • the care during holidays and additional school days off;
  i. the placement procedure;
  j. the nature and scope of the settling in period;
  k. possible regulations in which the standing orders of the Child Centre are established;
  l. the applicable price;
  m.the payment method and possible additional costs in case of different payment methods;
  n. the cancellation terms and conditions, including the cancellation costs;
  o. the registration terms and conditions, including the registration costs;
  p. the applicable notice periods.

 

ANNEX 2 – SUPPLEMENTARY GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 

 

This annex contains Kids and Carrots general terms and conditions (the “Supplementary General Terms and Conditions”). These apply in addition to the most recent version of the “General Terms and Conditions for Childcare, Day Care and After School Care” of the Childcare Sector Organisation (the “Sectoral Terms and Conditions”).

In these Supplementary General Terms and Conditions, words written with a capital letter have the same meaning/definition ascribed to them as in the Sectoral Terms and Conditions, unless expressly stated otherwise.

In the event of any ambiguity or conflict between these Supplementary Terms and Conditions and the Sectoral Terms and Conditions, these Supplementary Terms and Conditions will prevail.

 

The Sectoral Terms and Conditions and the Supplementary General Terms and Conditions are also jointly referred to as the “General Terms and Conditions”. These General Terms and Conditions are an integral part of the Agreement between the Parent and the Childcare Provider.

 

1.             Definitions and Interpretation

1.1             Where these Supplementary Terms and Conditions and the Agreement refer to “Provider”, this is understood to have the same meaning as “Company” in the Sectoral Terms and Conditions.

1.2             In these Supplementary Terms and Conditions, “including” and the phrases “inclusive of” and “such as” mean “including but not limited to”, “inclusive of but not limited to” and “such as but not limited to”, respectively.

1.3        The term “Parent” in these General Terms and Conditions and the Agreement also refers to the caregiver, foster parent or legal guardian who has authority over the child and authority to enter into an agreement for the child’s Childcare.

2.            Amendments

2.1             The Provider is also entitled to unilaterally amend the Agreement and/or the General Terms and Conditions without compelling reasons within the meaning of Article 15 of the Sectoral Terms and Conditions, provided that this is done in accordance with applicable mandatory laws and regulations. The following arrangements apply to any intended amendment:

2.1.1            the Provider communicates the intended change to the Parent at least one month in advance and, in case of price changes, at least one month and one week in advance according to Article 16 of the Sectoral Terms and Conditions;

2.1.2            if the amendment results in the Provider providing a service that differs substantially from the agreed service within the meaning of Section 6:237 of the Dutch Civil Code, the Parent has the right to terminate the Agreement from the date on which the amendment takes effect. The Parent must communicate their wish to terminate the Agreement in writing to the Provider within one month after the intended change was announced by the Provider (or within one month and one week in the case of a price change).

2.2             The Provider is not obliged to agree to any amendments to the Agreement requested by the Parent and is only bound by such changes if they are expressly accepted in writing by an authorised representative.

2.3             If an Agreement for a period of less than 52 weeks (the “Term”) is terminated prematurely by the Parent, the Provider has the right to retroactively recalculate and increase the fee payable by the Parent such that the same amount has been paid in total over the relevant Term as would have been paid had the Agreement been terminated at the end of the Term (and not terminated prematurely). In that case, the Parent must then pay the difference to the Provider after receiving the relevant invoice.

2.4             The website or other information channels of the Provider will state the period within which applications for Childcare (including for regular days, extra days, swap days, etc.) can be cancelled free of charge.

2.5             The Provider has the right to change the Childcare location or to merge it with another Childcare location during school holidays and/or inset days.

2.6             If the Parent changes the Agreement more than four times in a 12-month period, for each change after the fourth change the Parent owes the Provider an administrative fee of €25 for each child. The Provider has the right to increase this amount annually in accordance with the consumer price index (CPI) for all households.

3.            Termination AND Suspension

3.1             In addition to that stated in the Sectoral Terms and Conditions, the Provider has the right to suspend all or part of its obligations under the Agreement with immediate effect (including the right to deny access to the Parent and/or Child) or to terminate the Agreement with immediate effect if one or more of the following circumstances occurs:

3.1.1            the Parent fails to fulfil one or more obligations arising from the Agreement (including the General Terms and Conditions) and that failure is not fully remedied within 14 calendar days (one month in the case of a payment obligation) of a written request to that effect;

3.1.2            the relationship between the Parent or the Child on the one hand and the Provider or its staff on the other hand has, in the reasonable opinion of the Provider, been disrupted to such an extent that the Provider cannot reasonably be required to continue the Agreement (including the situation where a Parent regularly brings or picks up the Child late);

3.1.3            one or both Parents or Guardians lose custody of the Child;

3.1.4            the Provider is unable to fulfil its obligations under the Agreement for one month or more due to circumstances that cannot be attributed to it (for example, full or partial closure of the Childcare centre or restriction of the Provider’s activities in connection with laws and regulations, measures or recommendations aimed at protecting or promoting safety or public health, including in connection with COVID-19);

3.1.5            the Childcare service is used for fewer half-days than agreed between the Parties, notwithstanding the Parent’s obligation always to pay at least the agreed (minimum) number of half-days until the Agreement is terminated, regardless of whether those half-days are actually used (flexible care excepted);

3.1.6            a decision is made to dissolve the Provider, a petition is filed for the Provider’s bankruptcy or a moratorium is granted to the Provider.

If the Provider exercises its rights under Article 3.1, this does not create any obligation to pay the Parent (that is, there is no obligation to make a refund and no obligation to reimburse any damage or costs).

3.2             If the Provider suspends its obligations under Article 3.1, the Parent remains obliged to fulfil all payment obligations under the Agreement during the suspension until the moment the Agreement ends in accordance with the General Terms and Conditions (by notice or otherwise).

3.3             If the Provider terminates the Agreement based on Article 3.1.1, the Parent is obliged to pay the Provider a cancellation fee equal to the payment obligations for one month of Childcare (in addition to the Parent’s regular payment obligations until the date on which the Agreement ends) (flexible Childcare excepted).

3.4             If the Parent cancels the Agreement before the starting date, the following cancellation charges are payable to the Provider. The Provider has the right to increase this amount annually in accordance with the consumer price index (CPI) for all households:

3.4.1            cancellation more than three months before the starting date – no cancellation fee;

3.4.2            cancellation between one and three months before the starting date – €250 cancellation fee;

3.4.3            cancellation less than one month before the starting date – an amount equal to the agreed Childcare costs with due regard for the months’ notice period.

4.            Payment

4.1             The Provider applies a fixed price per half-day for Childcare. This means that even if the Childcare place made available is not used in full or in part, the Parent still owes the Provider the full amount.

4.2             The Parent must make all payments in advance in euros, unless explicitly agreed otherwise.

4.3             The Parent must give the Provider a direct debit mandate, in writing, for automatic payment of the amounts owed, unless explicitly agreed otherwise in writing. When requesting the direct debit mandate, the Provider indicates the time when the amounts owed will be debited from the bank or giro account specified by the Parent.

4.4             If the parties agree that no direct debit will take place, the Parent will receive an invoice from the Provider for each agreed period. This invoice must be paid within the agreed payment term.

4.5             The Parent is not entitled to offset or deduct any claim he or she has or believes to have in respect of the Provider (or any other amount) against any payment obligation the Parent has in respect of the Provider.

5.            Restrictive measures and closure

5.1             The Provider may impose reasonable (precautionary) measures and regulations for the protection of health and safety (including for the prevention of spreading viruses or diseases such as COVID-19), which must be adhered to by Parents and children. A measure or regulation is in any case considered reasonable if it is recommended or made compulsory by the government or a semi-public authority (including the Dutch National Institute for Public Health and the Environment, RIVM), including in advisory reports, protocols and applicable laws and regulations. These measures may include, but are not limited to, the introduction of restrictions on the maximum number of people who may be present at the same time in all or part of the premises/the Childcare location of the Provider, changes to the agreed Childcare days and/or shortening of the Childcare times/half-days (including working with time blocks). These precautionary measures and regulations are communicated to the Parent in writing (for example, by email) and do not, where reasonable, entitle the Parent to dissolve, terminate or adjust the Agreement (wholly, partially or temporally), to suspend payment obligations or to a refund of any amount.

5.2             If the Provider closes down its Childcare centre/location temporarily to comply with applicable laws or regulations, rules or recommendations of the government or a semi-public authority (including the Dutch National Institute for Public Health and the Environment, RIVM) that concern the protection of safety or public health (for example to prevent the spreading of diseases or viruses such as COVID-19), the Provider has the right to continue collecting the agreed payment obligations from the Parent during the closure for a maximum of three months. The Provider will provide reasonable compensation to the Parents (in cash, kind or otherwise) for the continued payment obligation during closure to the extent required under applicable mandatory laws and regulations or if the Provider considers it reasonable to do so.

6.            Liability

6.1             The Provider is not liable for accidents, physical or mental injury, illness or health problems (including contracting viruses) or any damage caused by the above as a result of entering the premises/the Childcare location or using the services or facilities of the Provider, unless these are caused by the Provider not taking the precautions required under applicable mandatory laws and regulations.

6.2             The total liability of the Provider in connection with the Agreement and with Childcare is limited to the amount actually paid out by the Provider’s liability insurance for the circumstances that led to the relevant liability. However, if for any reason the liability insurance does not pay out (including the absence of relevant liability insurance), the Provider’s liability is limited in total to the amount the Parent actually paid to the Provider for the Childcare of the relevant child during the previous six months.

6.3             The Provider is not liable for any damage to or loss of items (including toys and clothing) belonging to the child or Parent.

6.4             The Provider is not liable for indirect or consequential damage (including loss of income or profit or missed opportunities or savings).

6.5             The exclusions and limitations of liability set out above in Articles 6.1 to 6.4 inclusive do not apply in the case of wilful misconduct or deliberate recklessness on the part of the Provider.

6.6             The Parent is obliged to take out third-party insurance for the child with adequate cover and maintain such insurance for the Term of this Agreement.

6.7             The Parent is obliged to indemnify and hold harmless the Provider against all claims for damages made by third parties against the Provider in respect of damage caused by the Parent’s child who is in Childcare.

7.            Safety

7.1             When using the Provider’s Childcare and other services, the Parent and the child are obliged to act in accordance with applicable laws or regulations, rules or recommendations of the government or a semi-public authority (including the Dutch National Institute for Public Health and the Environment, RIVM) that concern the protection of safety or public health (including with regard to COVID-19).

7.2             If required by the government or a semi-public authority or if considered reasonably necessary by the Provider (for example, to protect the health of employees and children), the Provider may make vaccination/inoculation of the child (in accordance with the National Immunisation Programme or otherwise) a condition for access to the Childcare location to the extent permitted under applicable laws and regulations.

8.            Other provisions

8.1             Communication between the Provider and the Parents takes place through the communication channels prescribed by the Provider, which may differ depending on the subject.

8.2             The Provider’s privacy regulations can be viewed on its website. By signing the registration form or the Agreement, the Parent agrees to the contents of the privacy regulations.

8.3             The Agreement is entered into with one of the Parents of the child (the “Contract Parent”). Subject to proof to the contrary, the Provider assumes that both Parents (if any) have parental authority over the child and that the Contract Parent represents both Parents in entering into, amending, terminating and executing the Agreement, including all communications about it. The Contract Parent ensures that all important aspects and decisions regarding the Agreement and Childcare have been discussed with the other Parent beforehand. The Provider is entitled to provide all information about the child to both Parents, unless it is proven that one of the Parents does not have parental authority over the child and the Parent with custody has explicitly requested in writing not to share all information about the child with the Parent who does not have custody. If it transpires that a Parent does not have parental authority over the child, that Parent still has the right, under applicable laws and regulations, to receive “important facts and information concerning the child or its care and upbringing”. The Provider remains entitled to provide such information about the child to the Parent who does not have custody. Both Parents are severally bound/liable for the payment obligations under the Agreement.

8.4  All locations will be closed from 5 pm on 5 December, 24 December and 31 December. Additionally, we will close our locations one day a year for training purposes. The exact date will be communicated well ahead of time via the parent portal.