Privacy- en Cookiebeleid Kinderdagverblijf Kids and Carrots Den Haag

Kids and Carrots respecteert de privacy van alle bij haar organisatie betrokken personen en draagt zorg voor juiste en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens. Wij doen dit door ons te houden aan alle eisen die worden gesteld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het aangaan van een plaatsingsovereenkomst stemt u als ouder automatisch in met onze
Privacy Policy en verleent u toestemming voor het verwerken van uw gegevens en de gegevens van uw kind(eren), die benodigd zijn voor het kunnen bieden kinderopvang. U bent niet verplicht u persoonsgegevens aan ons te vertrekken, echter zonder persoonsgegevens kunt u geen opvang bij ons afnemen.

Voor welke zaken verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens om de opvang van uw kind optimaal te laten verlopen. Uw gegevens omtrent de opvang van uw kind zijn in te zien door directie, management en overige medewerkers van Kids and Carrots. Daarnaast worden bepaalde gegevens, indien noodzakelijk,
gedeeld met partijen, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Ook kan het voorkomen dat wij gegevens verplicht moeten delen, omdat de wet dit voorschrijft of omdat dit van vitaal belang kan zijn (bijv. in noodgevallen). Tevens gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkelingen binnen Kids and Carrots en omtrent de ontwikkelingen van uw kind.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

Alle gegevens die wij in ons bezit hebben, zijn aangeleverd door de persoon zelf, dan wel door een
persoon die deze gegevens verstrekt met toestemming van de betreffende persoon. Wij verzamelen
zelf geen gegevens bij derden. Persoonsgegevens worden aangeleverd via de formulieren op onze
website, via email of middels een schriftelijk formulier.

Welke persoonsgegevens verwerkt Kids and Carrots?

Er bestaan drie categorieën persoonsgegevens. Onderstaand kunt u zien welke gegevens wij
verwerken.
Categorie 1 naam en contactgegevens
Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer
Categorie 2 betaalgegevens
Rekeningnummer, naam rekeninghouder en wat, wanneer en hoe u in het verleden betalingen aan
Kids and Carrots heeft verricht.
Categorie 3 bijzondere persoonsgegevens
Medische gegevens die belangrijk zijn voor de dagelijkse verzorging van uw kind of gegevens die
noodzakelijk zijn in geval van nood.

Camerabeelden

Naast persoonsgegevens verwerken wij ook camerabeelden. De camerabeelden van de locatie aan de Veenkade worden opgeslagen op een Nederlandse server van een externe partij, waarmee Kids  and Carrots een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. De camerabeelden van de locatie aan de Westerbaenstraat worden opgeslagen op onze eigen server. De camerabeelden worden gedurende 7 dagen bewaard. De camerabeelden kunnen alleen worden bekeken door de directie en het management van Kids and Carrots of een tijdelijk aan te wijzen vervanger bij afwezigheid van een van beide.

Waarom mag Kids and Carrots uw persoonsgegevens verwerken?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat u daarvoor toestemming heeft verleend, het noodzakelijk is voor de uitvoering van de (plaatsings)overeenkomst, om u op de hoogte houden te houden van de ontwikkelingen binnen Kids and Carrots (nieuwsbrief), het van vitaal belang is of omdat dit op wettelijke grond verplicht is.

Het delen van persoonsgegevens met derden.

Wij delen uw persoonsgegevens met anderen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de (plaatsings)overeenkomst, het van vitaal belang is of omdat dit op wettelijke grond verplicht is. Daarnaast behoudt Kids and Carrots zich het recht voor in het kader van een overgang van haar onderneming, persoonsgegevens over te dragen aan een bonafide derde partij. Met alle bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, hebben wij duidelijke afspraken gemaakt, welke zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Indien deze bedrijven uw gegevens verwerken middels Cloudopslag, staan momenteel de betreffende servers in Nederland, waardoor ze onder Nederlands recht vallen. Op deze wijze waarborgen wij de veilige verwerking van uw gegevens. Uw gegevens worden te allen tijde binnen de EU verwerkt.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Wij vinden het beveiligen van uw persoonsgegevens belangrijk. Door een helder beleid, afgesloten kasten en technische maatregelen waarborgen wij dat uw persoonsgegevens veilig zijn bij Kids and Carrots. Wij maken gebruik van beveiligde computers, servers en verbindingen. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen server en op de servers van externe partijen. Met deze partijen hebben
wij een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe lang worden u gegevens bewaard?

Kids and Carrots bewaard uw gegevens maximaal twee jaar nadat uw kind bij ons is uitgeschreven, tenzij de wet voorschrijft dat wij bepaalde gegevens langer moeten bewaren. Papieren dossiers worden vernietigd middels een papierversnipperaar en digitale bestanden worden van de servers verwijderd.

Welke rechten heeft u als het om uw privacy gaat?

Dankzij de AVG heeft u als klant de volgende rechten:

 • Het recht van inzage
  U heeft het recht om te bekijken welke persoonsgegevens wij van u en uw kind(eren) verwerken.
 • Het recht van correctie
  Indien de persoonsgegevens die wij verwerken niet correct zijn, kunt u deze direct laten aanpassen.
 • Het recht van verwijdering
  U deelt uw persoonsgegevens met ons voor een bepaald doel. Als wij uw gegevens voor dat doel niet langer nodig hebben, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit ons systeem. Dit geldt echter niet voor gegevens die wij volgens de wet moeten bewaren.
 • Het recht van beperking
  Indien u het niet eens bent met de wijze waarop Kids and Carrots uw gegevens verwerkt, heeft u het recht dat uw persoongegevens tijdelijk beperkt door Kids and Carrots gebruikt zullen worden. In deze periode zal Kids and Carrots onderzoeken of uw gegevens juist zijn en of ze op de juiste wijze zijn verwerkt. Het recht van beperking geldt ook wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en dit bezwaar nog in behandeling is.
 • Het recht van dataportabilliteit
  Op uw verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan u of een door u aangewezen persoon. Het gaat hierbij enkel om digitale gegevens en dus niet over papieren dossiers. Dit recht is alleen van toepassing als de gegevens worden gebruikt op basis van uw toestemming of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de (plaatsings) overeenkomst die wij met u hebben gesloten.
 • Het recht van bezwaar
  Indien Kids and Carrots gegevens verwerkt omdat er een gerechtvaardigd of algemeen belang bestaat, dan heeft u het recht om daar bezwaar tegen te maken. Er zal in dit geval worden bekeken of het belang in evenwicht is met het gebruik van uw persoonsgegevens.

Klacht

Wij zetten ons dagelijks in om uw privacy op een zo goed mogelijke wijze te waarborgen. Bent u het desondanks niet eens met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft, uw gegevens wilt laten aanpassen of van een van uw rechten gebruikt wilt maken, dan kunt u dit per email kenbaar maken (info@kidsandcarrots.nl) of bellen naar 070 3452620. Indien u meent dat Kids and Carrots of iemand die bij ons staat ingeschreven (onrechtmatige) inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om Kids and Carrots daarvan direct per elektronische post op de hoogte te brengen via: info@kidsandcarrots.nl. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om de oorzaak te achterhalen en maatregelen te treffen.

Cookiebeleid