Ontwikkelingsstimulering

Pedagogische basisdoelen

In de wet kinderopvang zijn een viertal pedagogische basisdoelen vastgelegd, beschreven door Riksen Walraven (2004). Deze doelen omvatten de belangrijkste voorwaarden om een kind te ondersteunen in de ontwikkeling binnen de kinderopvang. Deze vier basisdoelen vormen het uitgangspunt van het beleid van Kids and Carrots en bewaken de kwaliteit binnen deze kinderopvang. Hieronder wordt beschreven hoe Kids and Carrots invulling geeft aan de volgende pedagogische basisdoelen:

  • Het bieden van emotionele veiligheid
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  • Overdracht van normen en waarden

Overige ontwikkelingsgebieden

Naast de pedagogische basisdoelen worden de diverse ontwikkelingsgebieden van ieder kind spelenderwijs gestimuleerd. Zo is er aandacht voor de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • Spelontwikkeling; door vrij spel en activiteiten, het aanbod van verschillende materialen en uitdagend ingerichte groeps- en buitenruimtes worden kinderen uitgedaagd tot spel.
  • Taalontwikkeling; door communicatie, boekjes lezen, liedjes zingen en een Engelstalig programma voor de peuters wordt de taalontwikkeling optimaal gestimuleerd.
  • Cognitieve ontwikkeling; door lerend spelen, incidenteel en intentioneel leren en het gebruikmaken van alledaagse situaties als leermomenten werken de pedagogisch medewerkers aan de cognitieve ontwikkeling van de kinderen.
  • Motorische ontwikkeling; door buiten spelen, dans- yoga- en gymles zijn de kinderen bij Kids and Carrots altijd in beweging. Zowel de grof- als de fijn motorische ontwikkeling heeft onze aandacht.

Meer weten over hoe wij aan de pedagogische basisdoelen en verschillende ontwikkelingsgebieden werken? Vraag dan naar ons volledige pedagogisch beleid!

Emotionele veiligheid

Emotionele veiligheid is een randvoorwaarde voor het jonge kind. Wanneer een kind zich veilig en vertrouwd voelt, is het in staat zich zichzelf te kunnen zijn en zijn emoties te uiten.
Wij bieden de kinderen een warme, liefdevolle en huiselijke omgeving aan. We werken met vaste, kleine groepen, waardoor er veel ruimte, tijd en aandacht is voor het individuele kind. Door in te spelen op de behoeften van het kind, voelt het kind zich gezien en gewaardeerd. We nemen de tijd voor ieder kind, wanneer een kindje huilt dan troosten wij het kindje direct. Wij maken contact met het kind door veel met ze te praten en doen dit op kindhoogte. Of wij een kind nu corrigeren of belonen, dit gebeurt beiden op een positieve en rustige wijze, door het gedrag te benoemen, nadere uitleg te geven wat de gevolgen van het gedrag kunnen zijn en tenslotte te benadrukken wat gewenst gedrag is. Wij zingen liedjes met de kinderen en wij benoemen wat ze doen vanuit de ‘ik-vorm’: ‘ik zie dat jij met de rode auto aan het spelen bent’, ‘ik zie dat jij een grote glimlach op je gezicht hebt’. Hierdoor krijgen de kinderen het gevoel dat ze er mogen zijn en groeit hun eigenwaarde. De pedagogisch medewerkers hebben een observerende houding en pikken signalen op die de kinderen afgeven en volgen de kinderen in hun behoeften.

Ontwikkeling van persoonlijke competentie

Ieder kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en wij hebben vertrouwen in de eigen kracht van het kind om zichzelf te ontwikkelen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om zich te ontwikkelen. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Hiermee draagt Kids and Carrots bij aan het ontwikkelen van zelfstandigheid, het zelfvertrouwen, de veerkracht en de flexibiliteit van de kinderen. Wij geven de kinderen de ruimte om hun emoties te tonen, wij benoemen ze en spelen hierop in.

Ontwikkeling van sociale competentie

Een van de uitgangspunten van Kids and Carrots is dat de kinderen zich thuis en op hun gemak voelen. Hierdoor is de dynamica binnen de groep zeer belangrijk. Zo werken wij met een horizontale groep, zodat de kinderen elkaar beter begrijpen, samen ontwikkelen en hierdoor krijgt hun spel meer kwaliteit. De aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten is daarom van groot belang voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties. Er wordt gezorgd voor een prettig speelklimaat, waarin de kinderen met elkaar kunnen zijn, maar ook alleen kunnen ontdekken en spelen.

De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen verschillende activiteiten aan die de fantasie stimuleren en het samenspel bevorderen. Ook tijdens de verschillende lessen van de professionele docenten, worden verschillende ontwikkelingsgebieden, waaronder de sociale ontwikkeling gestimuleerd.

Wij stimuleren de kinderen om zelf conflicten op te lossen en om de gevolgen van hun eigen gedrag te ervaren. Kinderen leren hierdoor zichzelf en de ander beter begrijpen. Ze leren om te gaan met de grenzen van een ander, maar ook hun eigen grenzen te bewaken. De verschillen tussen de kinderen zijn belangrijke bouwstenen in de sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich in en door communicatie, door het uitwisselen van ideeën, gedachten en gevoelens. Door een veilige en vertrouwde omgeving te creëren, durven kinderen zichzelf te zijn en zich te ontwikkelingen in hun sociale competentie.

Overdracht van waarden en normen

Om te kunnen functioneren in de samenleving moet iemand zich de normen en waarden, de ‘cultuur’ van die samenleving eigen maken. De eerste samenleving waarin een kind normen en waarden leert, is het gezin. Het kinderdagverblijf biedt een samenleving die groter is dan het gezin. Hier komt het kind in aanraking met veel leeftijdsgenootjes waardoor er veel leersituaties zijn om normen en waarden te oefenen. De kinderen ontwikkelen hun besef van normen en waarden door het nadoen van anderen en door de reacties die ze krijgen van anderen. De opstelling van de pedagogisch medewerkers is hierbij uiterst belangrijk. Zij geven het goede voorbeeld, vaak gebeurt dit onbewust, maar soms gebeurt dit juist heel bewust, waarbij de normen en waarden worden uitgelegd aan het kind. Respect, vertrouwen en betrokkenheid zijn de waarden die ten grondslag liggen aan al ons handelen. Hieronder vallen normen als ‘we luisteren naar elkaar’, ‘we houden rekening met elkaar’ en ‘we lossen problemen samen op’. Maar ook ‘jij bent oké, zoals jij bent’ en ‘ik ben oké , zoals ik ben’.