Kwaliteit kinderopvang

Hoge kwaliteit

Elke kinderdagverblijf locatie van Kids and Carrots staat voor opvang van hoge kwaliteit. Dit is terug te zien in onder andere het uitgebreide pedagogisch beleid, extra ontwikkelingsgerichte activiteiten, biologische voeding, professionele inrichting, duurzame materialen, ergonomisch en kindvriendelijk meubilair en het professionele team. Daarnaast heeft Kids and Carrots talloze maatregelen genomen om de veiligheid en gezondheid van de kinderen, medewerkers en bezoekers te waarborgen. Kids and Carrots heeft een streng deurbeleid. De toegangsdeuren van Kids and Carrots zijn voorzien van een codeslot, zodat alleen ouders en medewerkers toegang hebben tot de locatie. Indien een ander persoon een kindje komt halen, moeten ouders dit vooraf melden en een naam en foto van de betreffende persoon verstrekken. Jaarlijks worden risico-inventarisaties op het gebied van veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Door middel van deze risico-inventarisaties worden alle mogelijke risico’s in kaart gebracht en maatregelen beschreven om de risico’s te voorkomen.

Veiligheid en gezondheid

In het handboek veiligheid en gezondheid hebben wij alle maatregelen en werkinstructies beschreven om gezond en veilig te werken. Het gaat hierbij om hygiënemaatregelen zoals instructies over voedselbereiding, schoonmaken of het bewaren van afgekolfde moedermelk. De veiligheidsmaatregelen en -instructies hebben voornamelijk betrekking op preventie, maar ook op toezicht, bouwkundige maatregelen en onderhoud. Door middel van overlegmomenten, coaching en begeleiding worden de pedagogisch medewerkers geïnstrueerd over de betreffende werkinstructies. Management en directie zien er dagelijks op toe dat alle beleidsstukken worden nageleefd in de praktijk.

Kinder EHBO

De wet schrijft voor dat er minimaal één persoon in het bezit moet zijn van een diploma kinder EHBO. Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers direct weten hoe zij moeten handelen in geval van een calamiteit en verplichten onze medewerkers om de cursus kinder EHBO te volgen. Daarnaast zijn er meerdere BHV-ers opgeleid, zodat er op alle locaties, altijd een BHV-er aanwezig is.

Inspectierapport

De afdeling Toezicht Kinderopvang van de GGD brengt jaarlijks een onaangekondigd bezoek aan alle kinderopvanglocaties binnen de gemeente. Hierbij wordt op de groep geobserveerd en de pedagogische praktijk beoordeeld. Daarnaast controleren zijn of er voldoende personeel aanwezig is, of iedereen beschikt over een juist diploma en een VOG en of alle nodige veiligheids- en gezondheidsmaatregelen genomen zijn en nageleefd worden. De inspectierapporten van de GGD worden openbaar gemaakt op de website van de kinderdagverblijflocaties van Kids and Carrots. Onze locaties voldoen te allen tijde aan alle wettelijke normen en eisen die aan een kinderdagverblijf worden gesteld. Per locatie (op de locatiepagina) kun je het betreffende GGD inspectierapport vinden.